Resolució fundacional

L’Associació Catalana per la Promoció de l’Accessibilitat (ACPA) es constitueix amb la finalitat de fomentar l’accessibilitat com un principi per a la garantia de tothom a la vida independent i la participació social. La Convenció de les Nacions Unides sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat (2006) ha consolidat la noció de l’accessibilitat, cada vegada més present en la nostra societat. Tot i que la discapacitat ha estat el marc que n’ha permès el sorgiment, l’accessibilitat esdevé important tenint en compte factors de diversa mena. La situació d’una població cada vegada més envellida, en què es pretén que cada persona pugui ser independent al llarg de tota la seva vida, ha fet sorgir un seguit de necessitats que mereixen una resposta adequada. A més, en el marc d’una societat de caràcter heterogeni i plural, en què es barregen una gran varietat de llengües i de cultures, l’accessibilitat pren molta importància en l’assoliment d’una situació d’inclusió. D’altra banda, les circumstàncies que travessen la vida d’una persona fan que la interacció amb el món que l’envolta es pugui veure afectada i condicionada per una multitud de factors. Cal pensar en les dones embarassades, en les persones amb lesions temporals, en els infants o en qualsevol cas en què algú trobi impediments en la seva relació amb la realitat que l’envolta.

Atesa la importància creixent de l’accessibilitat, constituïm l’ACPA, una entitat sense afany de lucre que s’adreça als experts, als professionals i als usuaris d’aquest àmbit. La visió de l’ACPA es basa en la concepció de l’accessibilitat com un principi del disseny dels entorns, dels productes i dels serveis necessari en relació amb dos objectius: la garantia de la vida independent i de la participació plena en la societat. En aquest sentit, la seva missió és treballar en el foment de l’accessibilitat en els següents eixos: 

    1. la defensa dels drets vinculats a l’accessibilitat; 
    2. l’agrupació dels professionals; i   
    3. el suport a la recerca i a la innovació

A més, pretenem crear un espai comú en què els professionals, els experts i els usuaris de l’accessibilitat puguin trobar-se, formar-se, debatre i formular propostes amb l’objectiu de millorar la societat. El nostre compromís està lligat als valors que volem que ens defineixin: la igualtat, la justícia, el coneixement i el progrés.

L’ACPA adopta un funcionament democràtic i participatiu, a través de projectes que comptin amb la implicació dels socis en tres comissions principals, que es corresponen amb cadascun dels eixos. Pel recorregut del grup iniciador de l’ACPA, reconeixem que l’accessibilitat sensorial és central en l’activitat de l’entitat, tot i que expressem la nostra voluntat, en tant que la base associativa ho permeti, de treballar l’accessibilitat de forma transversal. Constituïm l’ACPA amb la intenció de cooperar amb la resta d’actors involucrats en el sector de l’accessibilitat per tal d’avançar cap a una societat inclusiva i, per tant, més justa.

Podeu descarregar aquí els estatuts de l’ACPA